skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Adult Equivalent Scales Once More: A Developmental Approach

Tedford, John R. ; Capps, Oral ; Havlicek, Joseph

American Journal of Agricultural Economics, 05/1986, Vol.68(2), p.322 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029092 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1241434

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...