skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Including functional usability features in a model-driven development method

Panach, Jose ; Juristo, Natalia ; Pastor, Oscar

Computer Science and Information Systems, 2013, Vol.10(3), pp.999-1024

ISSN: 1820-0214 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2298/CSIS120213016P

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...