skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Conectando sures. La construcción de redes académicas entre América Latina y África

Bayle, Paola Adriana

Íconos - Revista de Ciencias Sociales, 09/01/2015, Vol.19(53), p.153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1390-1249 ; E-ISSN: 1390-8065 ; DOI: http://dx.doi.org/10.17141/iconos.53.2015.1445

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...