skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Potential of Pyrolysis for the Recovery of Heavy Metals and Bioenergy from Contaminated Broussonetia papyrifera Biomass

Han, Ziyu ; Guo, Zhaohui ; Zhang, Yong ; Xiao, Xiyuan ; Peng, Chi

BioResources, 02/01/2018, Vol.13(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1930-2126 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15376/biores.13.2.2932-2944

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...