skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Target of Rapamycin (TOR) in Nutrient Signaling and Growth Control

Loewith, R. ; Hall, M. N.

Genetics, 12/01/2011, Vol.189(4), pp.1177-1201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-6731 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1534/genetics.111.133363

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...