skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mental Imagery of Self-Location during Spontaneous and Active Self-Other Interactions: An Electrical Neuroimaging Study

Thirioux, B. ; Mercier, M. R. ; Jorland, G. ; Berthoz, A. ; Blanke, O.

Journal of Neuroscience, 05/26/2010, Vol.30(21), pp.7202-7214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-6474 ; E-ISSN: 1529-2401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3403-09.2010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...