skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rescue of Impaired Long-Term Facilitation at Sensorimotor Synapses of Aplysia following siRNA Knockdown of CREB1

Zhou, L. ; Zhang, Y. ; Liu, R.-Y. ; Smolen, P. ; Cleary, L. J. ; Byrne, J. H.

Journal of Neuroscience, 01/28/2015, Vol.35(4), pp.1617-1626 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-6474 ; E-ISSN: 1529-2401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3330-14.2015

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...