skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SIP30 Is Required for Neuropathic Pain-Evoked Aversion in Rats

Han, M. ; Xiao, X. ; Yang, Y. ; Huang, R.-Y. ; Cao, H. ; Zhao, Z.-Q. ; Zhang, Y.-Q.

Journal of Neuroscience, 01/08/2014, Vol.34(2), pp.346-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-6474 ; E-ISSN: 1529-2401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3160-13.2014

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...