skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Contents of Potentially Toxic Metals and Magnetic Susceptibility of Soils Along a Rural – Urban – Rural Gradient in Bratislava City (Slovakia)

Lachká, Lucia ; Hiller, Edgar ; Ďurža, Ondrej

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 03/1/2016, Vol.24(1), pp.25-37 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1339-9802 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1515/aeuc-2016-0004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...