skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Recomendación de productos a partir de perfiles de usuario interpretables

Becerra Cortés, Claudia Jeanneth ; Jiménez Vargas, Sergio Gonzalo ; González Osorio, Fabio Augusto ; Gelbukh, Alexander

Revista Tecnura, 07/10/2015, Vol.19(45), p.89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2248-7638 ; E-ISSN: 0123-921X ; DOI: http://dx.doi.org/10.14483/udistrital.jour.tecnura.2015.3.a07

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...