skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evolving Use of Natriuretic Peptides as Part of Strategies for Heart Failure Prevention

Mcdonald, K. ; Wilkinson, M.

Clinical Chemistry, 11/21/2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-9147 ; E-ISSN: 1530-8561 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1373/clinchem.2016.255075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...