skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Policies for Handling Residual Newborn Blood Samples for Human Health Research

Zhang, Y.

Clinical Chemistry, 04/01/2013, Vol.59(4), pp.716-716 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-9147 ; E-ISSN: 1530-8561 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1373/clinchem.2013.204230

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...