skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

News & Views: Bring on the Biomarkers--It's Time for the "Big Science" Approach

Zhang, Y.

Clinical Chemistry, 06/01/2011, Vol.57(6), pp.928-929 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-9147 ; E-ISSN: 1530-8561 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1373/clinchem.2011.166058

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...