skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structure and Haem-Distal Site Plasticity in Methanosarcina acetivorans Protoglobin

Pesce, Alessandra ; Tilleman, Lesley ; Donné, Joke ; Aste, Elisa ; Ascenzi, Paolo ; Ciaccio, Chiara ; Coletta, Massimo ; Moens, Luc ; Viappiani, Cristiano ; Dewilde, Sylvia ; Bolognesi, Martino ; Nardini, Marco; Roccatano, Danilo

PLoS ONE, 6/12/2013, Vol.8(6), p.e66144 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0066144

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...