skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Toward an Open Source Poetics: Appropriation, Collaboration, and the Commons

Voyce, Stephen

Criticism, 2011, Vol.53(3), pp.407-438 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1536-0342 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/crt.2011.0025

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...