skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effect of [gamma]-ray irradiation on thermal oxidation of additive-free polypropylene pellets investigated by multichannel Fourier-transform chemiluminescence spectroscopy

Yano, Ayako ; Ishii, Hiroshi ; Satoh, Chikahiro ; Akai, Nobuyuki ; Hironiwa, Takayuki ; Millington, Keith R. ; Nakata, Munetaka

Chemical Physics Letters, Jan 20, 2014, Vol.591, p.259(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-2614

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...