skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

BFPTool: a software tool for analysis of Biomembrane Force Probe experiments

Šmít, Daniel ; Fouquet, Coralie ; Doulazmi, Mohamed ; Pincet, Frédéric ; Trembleau, Alain ; Zapotocky, Martin

BMC Biophysics, 2017, Vol.10, p.2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2046-1682 ; E-ISSN: 2046-1682 ; DOI: 10.1186/s13628-016-0033-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...