skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Progrès des connaissances génétiques sur l'intersexualité associée a l'absence de cornes chez la chèvre d'origine alpine

Lauvergne, J-J

Genetics Selection Evolution, 1969, Vol.1(4), p.403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1297-9686 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1297-9686-1-4-403

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...