skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Abstract 2665: Transforming Notch ligands into tumor-antigen targets: A Probody-Drug Conjugate (PDC) targeting Jagged 1 and Jagged 2

Sagert, Jason ; West, Jim ; Wong, Chihunt ; Desnoyers, Luc ; Vasiljeva, Olga ; Richardson, Jennifer ; Polu, Krishna ; Lowman, Henry

Cancer Research, 10/01/2014, Vol.74(19 Supplement), pp.2665-2665 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; E-ISSN: 1538-7445 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.AM2014-2665

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...