skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Abstract 5359: Predictive significance of EZH2 expression and H3K27me3 intensity in therapy-naïve and neoadjuvant therapy-treated metastatic prostate cancer.

Pandey, Mitali ; Fazli, Ladan ; Hurtado-Coll, Antonio ; Gleave, Martin E. ; Cox, Michael E.

Cancer Research, 04/15/2013, Vol.73(8 Supplement), pp.5359-5359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; E-ISSN: 1538-7445 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.AM2013-5359

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...