skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Trends in Socioeconomic Disparities in Organized and Opportunistic Gastric Cancer Screening in Korea (2005-2009)

Lee, H.-Y. ; Park, E.-C. ; Jun, J. K. ; Hahm, M.-I. ; Jung, K.-W. ; Kim, Y. ; Han, M. A. ; Choi, K. S.

Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention, 08/01/2010, Vol.19(8), pp.1919-1926 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1055-9965 ; E-ISSN: 1538-7755 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-09-1308

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...