skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of different conservation methods on the genetic stability of potato germplasm

Bai, J. M. ; Chen, X. L. ; Lu, X. X. ; Xin, X. ; Zhang, Z. E. ; Liu, X. -C. ; Sun, B. Sh. ; Zhang, J. M. ; Yin, G. K. ; Sui, Q. J.

Russian Journal of Plant Physiology, 7/2011, Vol.58(4), pp.728-736 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1021-4437 ; E-ISSN: 1608-3407 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1134/S1021443711040030

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...