skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dynamic, Sex-Differential STAT5 and BCL6 Binding to Sex-Biased, Growth Hormone-Regulated Genes in Adult Mouse Liver

Zhang, Y. ; Laz, E. V. ; Waxman, D. J.

Molecular and Cellular Biology, 02/15/2012, Vol.32(4), pp.880-896 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-7306 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/MCB.06312-11

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...