skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Systematic Survey of Loss-of-Function Variants in Human Protein-Coding Genes

Macarthur, D. G. ; Balasubramanian, S. ; Frankish, A. ; Huang, N. ; Morris, J. ; Walter, K. ; Jostins, L. ; Habegger, L. ; Pickrell, J. K. ; Montgomery, S. B. ; Albers, C. A. ; Zhang, Z. D. ; Conrad, D. F. ; Lunter, G. ; Zheng, H. ; Ayub, Q. ; Depristo, M. A. ; Banks, E. ; Hu, M. ; Handsaker, R. E. ; Rosenfeld, J. A. ; Fromer, M. ; Jin, M. ; Mu, X. J. ; Khurana, E. ; Ye, K. ; Kay, M. ; Saunders, G. I. ; Suner, M.-M. ; Hunt, T. ; Barnes, I. H. A. ; Amid, C. ; Carvalho-Silva, D. R. ; Bignell, A. H. ; Snow, C. ; Yngvadottir, B. ; Bumpstead, S. ; Cooper, D. N. ; Xue, Y. ; Romero, I. G. ; Wang, J. ; Li, Y. ; Gibbs, R. A. ; Mccarroll, S. A. ; Dermitzakis, E. T. ; Pritchard, J. K. ; Barrett, J. C. ; Harrow, J. ; Hurles, M. E. ; Gerstein, M. B. ; Tyler-Smith, C.

Science, 02/17/2012, Vol.335(6070), pp.823-828 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1215040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...