skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pinoline May be Used as a Probe for CYP2D6 Activity

Jiang, X.-L. ; Shen, H.-W. ; Yu, A.-M.

Drug Metabolism and Disposition, 03/01/2009, Vol.37(3), pp.443-446 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-9556 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1124/dmd.108.025056

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...