skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

EL DESARROLLO DEL DEBIDO PROCESO EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA FORMACIÓN DE CONTRATOS ESTATALES

Chaves-Villada, Jaime Eduardo

Vniversitas, 10/09/2015, Vol.64(130), p.91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-9060 ; E-ISSN: 2011-1711 ; DOI: http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.vj130.ddpa

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...