skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

X-ray-induced dissociation of H2O and formation of an O2-H2 alloy at high pressure

Mao, Wendy L ; Mao, Ho-Kwang ; Meng, Yue ; Eng, Peter J ; Hu, Michael Y ; Chow, Paul ; Cai, Yong Q ; Shu, Jinfu ; Hemley, Russell J

Science (New York, N.Y.), 27 October 2006, Vol.314(5799), pp.636-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 17068259 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...