skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Identification of copy number variants in horses

Doan, R. ; Cohen, N. ; Harrington, J. ; Veazy, K. ; Juras, R. ; Cothran, G. ; Mccue, M. E. ; Skow, L. ; Dindot, S. V.

Genome Research, 05/01/2012, Vol.22(5), pp.899-907 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1088-9051 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1101/gr.128991.111

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...