skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Shotgun proteomics aids discovery of novel protein-coding genes, alternative splicing, and "resurrected" pseudogenes in the mouse genome

Brosch, M. ; Saunders, G. I. ; Frankish, A. ; Collins, M. O. ; Yu, L. ; Wright, J. ; Verstraten, R. ; Adams, D. J. ; Harrow, J. ; Choudhary, J. S. ; Hubbard, T.

Genome Research, 05/01/2011, Vol.21(5), pp.756-767 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1088-9051 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1101/gr.114272.110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...