skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Identification of a DNA methylation-independent imprinting control region at the Arabidopsis MEDEA locus

Wohrmann, H. J. P. ; Gagliardini, V. ; Raissig, M. T. ; Wehrle, W. ; Arand, J. ; Schmidt, A. ; Tierling, S. ; Page, D. R. ; Schob, H. ; Walter, J. ; Grossniklaus, U.

Genes & Development, 08/15/2012, Vol.26(16), pp.1837-1850 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0890-9369 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1101/gad.195123.112

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...