skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Increased risk of adenocarcinoma of the oesophagus after cholecystectomy

Freedman, Jacob ; Ye, Weimin ; Naslund, Erik ; Lagergren, Jesper

Gastroenterology, 2000, Vol.118(4), pp.A482-A482 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-5085 ; E-ISSN: 1528-0012 ; DOI: 10.1016/S0016-5085(00)84045-7

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...