skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

CD147 regulates apoptosis in mouse spermatocytes but not spermatogonia

Chen, H. ; Fok, K. L. ; Jiang, X. ; Jiang, J. ; Chen, Z. ; Gui, Y. ; Chan, H. C. ; Cai, Z.

Human Reproduction, 06/01/2012, Vol.27(6), pp.1568-1576 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/humrep/des050

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...