skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The benevolent dragon? How Sino-African health aid problematises the normative health diplomacy discourse

Kadetz, P

European Journal of Public Health, 10/01/2013, Vol.23(suppl_1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1101-1262 ; E-ISSN: 1464-360X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/ckt126.140

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...