skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

P2686Role of optimal medical therapy on perioperative outcome in patients with heart failure and coronary artery disease undergoing surgery: insights from the SAS registry

Rossini, R ; Iorio, A ; Musumeci, G ; Savonitto, S ; Trabattoni, D ; Lettino, M ; Molfese, M ; Lettieri, C ; Ferlini, M ; Oltrona Visconti, L ; Piccaluga, E ; Masiero, G ; Caporale, R ; Calchera, I ; Tarantini, G

European Heart Journal, 08/01/2018, Vol.39(suppl_1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-668X ; E-ISSN: 1522-9645 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehy565.P2686

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...