skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Misconceptions, diagnostic challenges and treatment opportunities in bioprosthetic valve thrombosis: lessons from a case series

Pislaru, S. V. ; Hussain, I. ; Pellikka, P. A. ; Maleszewski, J. J. ; Hanna, R. D. ; Schaff, H. V. ; Connolly, H. M.

European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, 04/01/2015, Vol.47(4), pp.725-732 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1010-7940 ; E-ISSN: 1873-734X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ejcts/ezu201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...