skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Large-scale De Novo Prediction of Physical Protein-Protein Association

Elefsinioti, A. ; Sarac, O. S. ; Hegele, A. ; Plake, C. ; Hubner, N. C. ; Poser, I. ; Sarov, M. ; Hyman, A. ; Mann, M. ; Schroeder, M. ; Stelzl, U. ; Beyer, A.

Molecular & Cellular Proteomics, 11/01/2011, Vol.10(11), pp.M111.010629-M111.010629 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1535-9476 ; E-ISSN: 1535-9484 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/mcp.M111.010629

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...