skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ARBAS: A Formal Language to Support Argumentation in Network-Based Organizations

Bui, Tung X. ; Bodart, François ; Ma, Pai-Chun

Journal of Management Information Systems, 12/1997, Vol.14(3), pp.223-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0742-1222 ; E-ISSN: 1557-928X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/07421222.1997.11518181

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...