skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Functional and Biochemical Characterization of Hepatitis C Virus (HCV) Particles Produced in a Humanized Liver Mouse Model

Calattini, Sara ; Fusil, Floriane ; Mancip, Jimmy ; Dao Thi, Viet Loan ; Granier, Christelle ; Gadot, Nicolas ; Scoazec, Jean-Yves ; Zeisel, Mirjam B. ; Baumert, Thomas F. ; Lavillette, Dimitri ; Dreux, Marlène ; Cosset, François-Loïc

Journal of Biological Chemistry, 09/18/2015, Vol.290(38), pp.23173-23187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M115.662999

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...