skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

LiFeP[O.sub.4] - 3D carbon nanofiber composites as cathode materials for Li-ions batteries.(Report)

Dimesso, L. ; Spanheimer, C. ; Jaegermann, W. ; Zhang, Y. ; Yarin, A. L.

Journal of Applied Physics, March 15, 2012, Vol.111(6), p.064307-1-064307-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8979

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...