skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Superinhibition of Sarcoplasmic Reticulum Function by Phospholamban Induces Cardiac Contractile Failure

Haghighi, Kobra ; Schmidt, Albrecht G. ; Hoit, Brian D. ; Brittsan, Angela G. ; Yatani, Atsuko ; Lester, James W. ; Zhai, Jing ; Kimura, Yoshihiro ; Dorn, Gerald W. ; Maclennan, David H. ; Kranias, Evangelia G.

Journal of Biological Chemistry, 06/29/2001, Vol.276(26), pp.24145-24152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M102403200

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...