skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fundamental role of the Rip2/caspase-1 pathway in hypoxia and ischemia-induced neuronal cell death

Zhang, W.-H. ; Wang, X. ; Narayanan, M. ; Zhang, Y. ; Huo, C. ; Reed, J. C. ; Friedlander, R. M.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 12/23/2003, Vol.100(26), pp.16012-16017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2534856100

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...