skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Activation of mitochondrial protease OMA1 by Bax and Bak promotes cytochrome c release during apoptosis

Jiang, X. ; Jiang, H. ; Shen, Z. ; Wang, X.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 10/14/2014, Vol.111(41), pp.14782-14787 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1417253111

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...