skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Positive regulatory role of strigolactone in plant responses to drought and salt stress

Ha, C. V. ; Leyva-Gonzalez, M. A. ; Osakabe, Y. ; Tran, U. T. ; Nishiyama, R. ; Watanabe, Y. ; Tanaka, M. ; Seki, M. ; Yamaguchi, S. ; Dong, N. V. ; Yamaguchi-Shinozaki, K. ; Shinozaki, K. ; Herrera-Estrella, L. ; Tran, L.-S. P.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 01/14/2014, Vol.111(2), pp.851-856 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1322135111

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...