skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Detection of ultra-rare mutations by next-generation sequencing

Schmitt, M. W. ; Kennedy, S. R. ; Salk, J. J. ; Fox, E. J. ; Hiatt, J. B. ; Loeb, L. A.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 09/04/2012, Vol.109(36), pp.14508-14513 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1208715109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...