skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A recombinant vaccine expressed in the milk of transgenic mice protects Aotus monkeys from a lethal challenge with Plasmodium falciparum

Stowers, A. W. ; Chen, L.-H. ; Zhang, Y. ; Kennedy, M. C. ; Zou, L. ; Lambert, L. ; Rice, T. J. ; Kaslow, D. C. ; Saul, A. ; Long, C. A. ; Meade, H. ; Miller, L. H.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 01/08/2002, Vol.99(1), pp.339-344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.012590199

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...