skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Case 25-2015: An 8-Year-Old Girl with a Chest-Wall Mass and a Pleural Effusion

Cabot, Richard C. ; Rosenberg, Eric S. ; Harris, Nancy Lee ; Shepard, Jo-Anne O. ; Cort, Alice M. ; Ebeling, Sally H. ; Mcdonald, Emily K. ; Moskowitz, Samuel M. ; Shailam, Randheer ; Mark, Eugene J.

New England Journal of Medicine, 08/13/2015, Vol.373(7), pp.657-667 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1056/NEJMcpc1400836

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...