skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Case 40-2011: A 52-Year-Old Man with Weakness, Infections, and Enlarged Adrenal Glands

Cabot, Richard C. ; Harris, Nancy Lee ; Shepard, Jo-Anne O. ; Rosenberg, Eric S. ; Cort, Alice M. ; Ebeling, Sally H. ; Peters, Christine C. ; Tritos, Nicholas A. ; Schaefer, Pamela W. ; Stein, Thor D.

New England Journal of Medicine, 12/29/2011, Vol.365(26), pp.2520-2530 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1056/NEJMcpc1100919

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...