skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sourcing the crowd for health services improvement: The reflexive patient and “share-your-experience” websites

Adams, Samantha A.

Social Science & Medicine, 4/2011, Vol.72(7), pp.1069-1076 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02779536 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.02.001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...