skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A graphical user interface for real-time analysis of XPCS using HPC

Sikorski, M ; Jiang, Z ; Sprung, M ; Narayanan, S ; Sandy, A. R ; Tieman, B; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States) (Corporate Author)

Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A, 01 September 2011, Vol.649(1 ; Sep. 2011) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.nima.2010.12.173

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...