skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Improvement and generalization of arm motor performance through motor imagery practice

Gentili, R. ; Papaxanthis, C. ; Pozzo, T.

Neuroscience, 1/2006, Vol.137(3), pp.761-772 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03064522 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroscience.2005.10.013

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...